Flag

Betaling for elektronikaffald

Miljøstyrelsen har i mange år haft fokus på at begrænse miljøbelastningen fra småt elektronikaffald (Waste Electrical and Electronic Equipment) og samtidig øge udnyttelsen af de ressourcer, som findes i affaldet. Som led i disse bestræbelser sigter dette projekt på at afdække muligheder og udfordringer ved to nye styringsmidler, som vurderes at besidde et godt potentiale for hhv. at øge indsamlingen af elektronikaffald og at øge producenternes fokus på grønt design af elektronikaffald.

 

I rapportens første del undersøges en producentfinansieret ressourcepræmie, som ved at belønne forbrugerne skal sikre en højere indsamlingsgrad af elektronikaffald til korrekt håndtering. En ressourcepræmie har lighedstræk med en pantordning, men forbrugeren bliver ikke pålagt at betale et pantbeløb ved indkøb. Dertil dækker en ressourcepræmieordning både historisk og fremtidigt elektronikaffald.

 

I rapportens anden del undersøges, hvorvidt der i de kollektive producentansvarsordninger for elektronikaffald kan indarbejdes en differentiereret betaling baseret på produkternes miljøpåvirkning. Denne såkaldte ’miljødifferentierede allokering af behandlingsomkostninger’ vil betyde, at producenterne betaler mindre til kollektivordningerne, hvis de markedsfører grønne produkter. Denne del af rapporten bygger videre på de muligheder for at styrke det miljørigtige design af elektroniske produkter, som blev identificeret i projektet ’Miljørigtigt design af elektronisk udstyr’ 1 . Kollektivordninger, virksomheder, interesseorganisationer mv. har ydet et værdifuldt bidrag til projektets gennemførelse, dels ved at deltage i projektets workshops, dels ved at kommentere på udkast til afsnit og rapport – og Miljøstyrelsen takker herved for aktørernes medvirken.

 

Projektet er udarbejdet i perioden juli 2012 – september 2013 af PlanMiljø ApS ved Bjørn Bauer (projektleder) og Anja Charlotte Gylling under ledelse af en styregruppe bestående af: Søren Freil (formand) og Lis Vedel fra Miljøstyrelsen.

 

Vil du vide mere om projektet kontakt Anja Charlotte Gylling.

 

LÆS RAPPORTEN HER.